Youtube modne revije

Pro¹le subote predstavljena je emisija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku dozu gledatelja, koji su morali provjeriti ¹to su dizajneri napisali za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mogli smo vidjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Prefinjeni show bio je najgori cilj i sve se odvijalo bez ikakvih prepreka. Na sustavu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. U radu su kori¹tene samo jednostavne i prozraène tkanine s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹im novinarima se svidjela prozraèna, ¹arena maksi suknja od kukièanih. Meðu njima, po¹tovanje su uzrokovale i èipke, romantiène haljine i bluze s volanima i vezenim bikinijem. Za ljetnu odjeæu, dizajneri su, meðu ostalim, za ¾ene predlo¾ili pletene kape s debelim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasne vjenèane haljine koja je èesto bila stvorena za novu priliku. Haljina je dana osobi koja je ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, prodano je i nekoliko odjevnih predmeta iz najpopularnije kolekcije. Dohodak od ove aukcije bit æe odveden u najbli¾i djeèji dom. Potrebno je naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite dobre i dodatne akcije. Korisnici su u vi¹e navrata odgodili prodaju svojih proizvoda, a ako je predmet prodaje bio èak i posjet bilo kojoj od tvornica.Glasnogovornik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija stiæi u tvornice koje su trenutno na vrhu svibnja. Osim toga, najavio je da brand razmi¹lja o otvaranju online trgovine u kojoj bi bile poznate zbirke koje nisu u stacionarnim tvrtkama.Na¹ brand odjeæe je piæe meðu najveæim proizvoðaèima odjeæe na tom podruèju. Postoji nekoliko tvornica diljem zemlje. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, prije svega mnogo najatraktivnijih krojaèa, krojaèa i arhitekata. Svaki put ova tvrtka stvara kolekcije u zamjenu za izvrsne poljske dizajnere. Ove kolekcije u¾ivaju tako te¹ko priznanje da èak i prije otvaranja trgovine, oni koji su spremni u jedno jutro poèinju u dugim redovima. Ove zbirke idu na ovaj jedan dan.Uèinci ove jedinice veæ dugi niz godina vrlo su popularni meðu potro¹aèima, èak iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, nije u redu ne spomenuti moæ zadovoljstva koju je primila i koja pretpostavlja da su proizvodi najsavr¹enija vrijednost.

Pogledajte na¹u trgovinu: Barijera, jednokratna odjeæa