Upravljanje ljudskim resursima ewa beck krala

Enova, ne èudi kako sustav planiranja resursa poduzeæa, popularno nazvan ERP. Njegova izvjesna va¾nost je prije svega podupiranje upravljanja svim resursima tvrtke. Proizvoðaè ovog softvera je Soneta Sp. Sustav se mo¾e kupiti od ovla¹tenih distributera enova kraków.

ProEngine Ultra

Cjelokupni sustav je konstruiran modularno, a svaki od specifiènih modula je pobolj¹ati rad tvrtke u odreðenom podruèju djelovanja. Posljednja podruèja ukljuèuju upravljanje osobljem, obraèun plaæa, fakturiranje, prodaju, blagajnu, knjigovodstvo inventara, upravljanje skladi¹tem, potpuno raèunovodstvo, administraciju postojeæih i potencijalnih odnosa s klijentima. Osim toga, moduli pru¾aju moguænost za obavljanje naplate potra¾ivanja i mobilne prodaje.Jedna od najva¾nijih znaèajki softvera Enova je njegova funkcionalnost. Program sadr¾i sve potrebne alate za praæenje procesa proizvodnje u uredu. Sustav je tako rafiniran da radi sa svim industrijskim i specijalistièkim softverom. Softver u sredi¹tu preciznosti prilagoðava se odreðenom okru¾enju.Enova je takoðer definirana za mala, srednja i odrasla poduzeæa. I za tvrtke s jednim sjedi¹tem, kao i za one s kompleksima. Ima mnogo pa¾ljivo promi¹ljene strukture. Ima razlièite verzije softvera, zahvaljujuæi kojima sav softver "raste zajedno s poduzeæem". Enova æe zadovoljiti sve potrebe za informacijama u tvrtki. U isto vrijeme, Enova softver je posebno dostupan za kori¹tenje. Ona se predstavlja elegantno s aplikacijom i ima user-friendly i intuitivno suèelje. Provedba projekta ne zahtijeva specijalistièku obuku.Primjena Enova programa u poduzeæu rje¹enje je koje osigurava pravilno upravljanje resursima tvrtke, a dodatno je i sigurnost za poduzeæe.Marke i pouzdanost dotiènog softvera odreðuju prije svega da je identificirana u moæi natjecanja. Osim toga, danas je vi¹e od 6.500 robnih marki i poduzeæa ukra¹eno Enova softverom koji odreðuje njegovu pouzdanu kvalitetu.