Prijevod web stranice s engleskog na poljski firefox

http://hr.healthymode.eu/nepotrebnih-kilograma-prirodnih-nacina-za-izgubiti-tezinu/

Razvoj globalnih zemalja i meðunarodne razmjene ne bi bio dodatak u vrlo brzom ritmu, kada se internet ne bi pojavio. Previ¹e je njegovog uma da se upoznaju ljudi s druge strane svijeta koji su napravljeni za pojedinaèni klik. Globalna internetska mre¾a promijenila je metodu ne samo uèenja, nego i zami¹ljanja.

Za sva poduzeæa, vlasni¹tvo na¹e web stranice mo¾e ili ne mora biti. Papirna posjetnica nije dovoljna. Ako ¾elite kupiti kupce iz cijelog svijeta, voljet æete ih izravno. Najprikladnije sredstvo za to je web stranica koja æe doseæi milijarde ljudi. Da bi se to postiglo, potrebno ga je ¾ivjeti u jeziku klijenta. Stoga postoji potreba za prevoðenjem web stranica na strane jezike.

Stranice najveæih meðunarodnih organizacija obièno su vidljive na nekoliko najpopularnijih jezika, tj. Na engleskom, njemaèkom i ¹panjolskom. Meðutim, postoji izbor zavisnog jezika i zemlja s kojom pojedinac suraðuje ili ¾eli suraðivati. I ovdje su prijedlozi za mnoge lingviste. Znanje engleskog jezika nema prednosti. Da je netko teèno govorio islandski, hebrejski, arapski ili nizozemski, mo¾e ga vidjeti kao stvarnu konkurentsku prednost.

Valja obratiti pozornost na èinjenicu da su tekstovi na karticama izraðeni na jednostavnom jeziku, bez nepotrebne akumulacije struènog rjeènika. Stoga, pri prevoðenju web stranica s posebnom pa¾njom, treba pogledati trend u kojem je tekst napisan. Primatelj stranice ne mo¾e saznati da izvorno nije napisan na drugom jeziku.

Prednost za lingvista u posljednjem primjeru bit æe barem vi¹e osnovno znanje o problemu stvaranja web stranica ili njihovom pozicioniranju. Ako nemamo ovu vje¹tinu, vrijedno je poznavanja pomoæi u trenutnom podruèju. Rad s web-mjestom je prilika ne samo za razvijanje jeziènih vje¹tina, veæ i za uèenje novih odnosa.