Povremena cijena zdravstvene obuke

Najèe¹æi uzrok sluèajeva je nepo¹tivanje zdravstvenih i sigurnosnih propisa i prekomjerna ¾urba u graðevinskim radovima. Èesta obuka o zdravlju i sigurnosti za goste uklanja puno neprijatnosti od svakog vlasnika. Va¾no je kori¹tenje odgovarajuæih ureðaja i ureðaja u podruèjima sigurnosti i ¾ivotne opasnosti.

Ex ureðaji su èlanci o dodatnoj oznaci za¹tite od eksplozije koja se koristi za ureðaje i za¹titne sustave i njihove poznate komponente. Danska sa sada¹njom oznakom posebno je obvezna u pozadini rada rudara, distributera benzinskih postaja, zaposlenika raznih tvornica i vatrogasnih postrojbi. Bitno je da ljudi koji se igraju u podruèju opasnosti od eksplozije koriste ureðaje namijenjene za posljednje. Standardi za ove alate do¹li su od pridru¾ivanja na¹oj direktivi ATEKS, koja je "nova rje¹enja", definirajuæi zahtjeve za proizvoðaèe da likvidiraju potencijalne opasnosti proizvoda prije ulaska na tr¾i¹te.Koristeæi lo¹e ureðaje, jeftine alternative azijskim imenima predstavlja kr¹enje zdravstvenih i sigurnosnih standarda. Samo ureðaji s danim standardima PN-EN 60079, PN-EN 13463 i njihovi derivati ispunjavaju oèekivanja od za¹tite od eksplozije.Postoji mnogo temperaturnih razreda za alate i svi su povezani s paljenjem ili topljenjem odreðenih tvari. Vrijednosti su takoðer: T1 - 450 ° C, T2 - 350 ° C, T3 - 200 ° C, T4 - 135 °, CT5 - 100 °, CT6 - 85 ° C. Oni su èesto povezani s paljenjem ugljene pra¹ine - 150 ° C, za koju su ureðaji do temperature kategorije T4. Najvi¹a temperatura od 450 ° C odreðena je za ureðaje kod kojih je odlaganje finoæe iskljuèeno (na primjer, brtvljenje ili provjetravanje, pod uvjetom da je valjana maksimalna temperatura povr¹ine u oznaci ureðaja. Zapamtite da je ugljena pra¹ina plus i èaða, stoga uvijek koristite pravila zdravlja i sigurnosti.