Modna revija

Hallu Motion

U subotu je pro¹ao prikaz najnovije zbirke domaæeg proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri pripremili za mje¹ovitu sezonu. Meðu publikom mogli bismo èak èuti nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Rafinirani show bio je u najstro¾oj komponenti, a cjelina je pro¹la bez prepreka. Na povr¹ini se mogli diviti modeli koji prikazuju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Koristili su potpuno bespomoæne i lagane tkanine s visokim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i su novinari voljeli najvi¹e prozraène, ¹arene maxi suknje u iznosu stvorenom kukièanom. Njihova divljenja bila je i èipka, romantiène haljine i bluze s prugama i izvezenim bikini. Za svjetlu odjeæu, dizajneri su predlo¾ili ljudima, meðu ostalima, pleteni ¹e¹iri s ¹irokim obodima, ukra¹eni èipkom i dobrim cvjetovima.Nakon showa, dogodila se dra¾ba prekrasne svadbene kreacije, izraðene posebno za aktualnu ceremoniju. Haljina je prodana osobi koja ¾eli ostati anonimna. Osim toga, odjeæa iz najnovije kolekcije jo¹ uvijek je bila na aukciji. Prihodi koji proizlaze iz ove prodaje bit æe dodijeljeni domu u kuæi. Treba naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne dobrotvorne i dobrotvorne radnje. Vlasnici su vi¹e puta stavljali svoje proizvode na dra¾be i kako je predmet aukcije postojao èak i ako je to bilo sigurno mjesto od tvornica.Glasnogovornica tvrtke rekla nam je kako æe se najnovije kolekcije pridru¾iti tvrtkama samo u svibnju. Osim toga, najavio je da tvrtka razmi¹lja o otvaranju online poslovanja u kojem æe biti otvorene kolekcije osim u stacionarnim trgovinama.Na¹a vlastita odjeæa tvrtka je jedan od najpoznatijih proizvoðaèa odjeæe na snazi. Ima nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, danas, prije svega, mnogi od najboljih krojaèa, krojaèa i dizajnera. Svako sada i tamo ova tvrtka èini zbirke u umovima vodeæih poljskih dizajnera. Ove zbirke u¾ivaju tako ¹iroku popularnost da su èak i prije nego ¹to su osnovali trgovinu oni koji su veæ spremni na drugaèiji jutarnji ureðeni u kilometrima dugim redovima. Te se zbirke nestaju istog dana.Materijali ove institucije veæ dugi niz godina u¾ivaju veliku popularnost meðu korisnicima, takoðer na ovom podruèju, iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona ne odustaje od spomenika mnogih nagrada koje je primila, a koja pretpostavljaju da su efekti najsavr¹enija klasa.

Pogledajte na¹u trgovinu: Jednokratna apoteka